(فارسی) ٢کولبر دیگر کورد زخمی و کشته شدند

 

روز چهارشنبه 27 مرداد 1395 شمسی، کولبر کورد ساکن روستای “هق” شهرستان اشنویه در مناطق مرزی کیله شین واقع در بین کوردستان ایران و اقلیم کوردستان، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی، کشته شده است.

هویت این کولبر کورد، حالد بنگیری، فرزند زین الدین، ساکن روستای “هق”، مزدوج و دارای دو فرزند گزارش شده است.

از دیگر سو، روز سه شنبه 26 مردادماه 1395 شمسی، یکی دیگر از کولبران کورد به نام “آزاد” ساکن روستای “تفلی” شهرستان سروآباد بر اثر شلیک نیروهای جمهوری اسلامی به شدت مجروح شده است.

این کولبر کورد در مرز نوسود مورد اصابت گلوله شلیک مستقیم نیروهای ایران قرار گرفته است.

این کولبر کورد به یکی از بیمارستانهای کرماشان انتقال داده شده است و اکنون تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.

© Association pour les Droits Humains au Kurdistan d'Iran-Genève (KMMK-G) - Admin -