(فارسی) اعدام یک زندانی دیگر کورد در سلماس

متاسفانه این مطلب تنها به %LANG در دسترس است.

© Association pour les Droits Humains au Kurdistan d'Iran-Genève (KMMK-G) - Admin -